Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής

Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο.

{ΚΥΑ 22037/01-10-2010}

Α. 1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, κατά περίπτωση, χορηγείται ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αναστολής ή προσωρινή διαταγή αναστολής από Διοικητικό Δικαστήριο επί διοικητικών πράξεων κατά των οποίων έχουν ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αφορούν α) την απόρριψη αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής β) την ανάκληση εκδοθείσης άδειας διαμονής, γ) την απόρριψη αιτήματος για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση έχει υποβληθεί είτε κατόπιν θεώρησης εισόδου για έναν από τους λόγους του ν.3386/2005 είτε στο πλαίσιο ισχύος μεταβατικών διατάξεων του ίδιου νόμου ή κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του και ο ενδιαφερόμενος είχε λάβει την βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών που προβλέπεται από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της αριθ. 8966/18.5.2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2. Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής είναι προσωρινός τίτλος διαμονής, έχει ετήσια διάρκεια, μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο κάθε φορά χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση απόφασης επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως από το Διοικητικό Δικαστήριο και παρέχει στον κάτοχό της δικαιώματα αντίστοιχα της κατηγορίας που αφορούσε η άδεια διαμονής η οποία έχει ανακληθεί, δεν έχει ανανεωθεί ή δεν έχει αρχικώς χορηγηθεί.

3. Για τη χορήγηση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής ο υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου διαμονής του ή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναλόγως της αρχής η οποία εξέδωσε την ανασταλείσα πράξη, αίτηση, που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

α. Δύο φωτογραφίες.

β. Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με εξαίρεση όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας κατοχής διαβατηρίου, κατά την έννοια της παραγράφου 1 εδάφιο γ’ του άρθρου 84 του ν.3386/2005, όπως ισχύει.

γ. Ακριβές φωτοαντίγραφο της απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης.

δ. Ακριβές φωτοαντίγραφο της απόφασης αναστολής ή της προσωρινής διαταγής αναστολής.

ε. Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 92 του ν.3386/05.

στ. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 αναζητείται επιπλέον ακριβές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης της παραγράφου 1 της αριθ.8966/18.5.2006 υπουργικής απόφασης.

4. Για την ανανέωση της ανωτέρω ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής,απαιτείται η προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:

α. Δύο φωτογραφίες.

β. Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με εξαίρεση όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας κατοχής διαβατηρίου, κατά την έννοια της παραγράφου 1 εδάφιο γ’ του άρθρου 84 του ν.3386/2005, όπως ισχύει.

γ. Βεβαίωση του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου περί ισχύος της αναστολής.

δ. Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 92 του ν.3386/05.

5. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως από το Διοικητικό Δικαστήριο , η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής, παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.

Β.1. Οι διατάξεις της παρούσης εφαρμόζονται αναλόγως και σε υπηκόους τρίτων χωρών που

α) αποφυλακίζονται με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα,

β) τους επιβάλλεται κατά τη διάρκεια της προδικασίας περιοριστικός όρος, η τήρηση του οποίου απαιτεί τη διαμονή τους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Στην περίπτωση α’, η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής χορηγείται ανεξαρτήτως εάν οι υπήκοοι τρίτων χωρών, κατά το χρόνο της φυλάκισής τους, ήταν κάτοχοι ισχυρών αδειών διαμονής ή της βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών που προβλέπεται από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της αριθ. 8966/18.5.2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Στην περίπτωση β’ η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής χορηγείται μόνο στις περιπτώσεις που οι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν είναι κάτοχοι νόμιμου τίτλου διαμονής στη χώρα.

2. Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και είναι ισόχρονη του διαστήματος ισχύος των περιοριστικών όρων ή του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής τους.

3. Για την χορήγηση της ειδικής βεβαίωσης του παρόντος κεφαλαίου απαιτείται η υποβολή αίτησης στο Δήμο ή την Κοινότητα διαμονής τους συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

α. Δύο φωτογραφίες.

β. Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, εφόσον υπάρχει.

γ. Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 92 του ν.3386/05.

δ. Ακριβές φωτοαντίγραφο του βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών ή της δικαστικής απόφασης δυνάμει των οποίων αποφυλακίζονται με υπό όρους απόλυση ή ακριβές φωτοαντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου που θέτει τους περιοριστικούς όρους κατά τη διάρκεια του σταδίου της προδικασίας.

4. Η υποβολή αίτησης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του διαστήματος ισχύος των περιοριστικών όρων ή του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής τους.

5. Οι ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής του παρόντος κεφαλαίου παρέχουν πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση.

6. Οι κάτοχοι των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του παρόντος κεφαλαίου οφείλουν μετά τη λήξη των περιοριστικών όρων ή την τέλεση της δίκης να αναχωρήσουν από τη χώρα, πλην των περιπτώσεων που οι υπήκοοι τρίτων χωρών ήταν, κατά το χρόνο φυλάκισής τους, κάτοχοι αδειών διαμονής. Στην περίπτωση αυτή και εντός διαστήματος έξι μηνών από τη λήξη των περιοριστικών όρων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής, αντίστοιχης της κατηγορίας της άδειας διαμονής που κατείχαν. Η άδεια διαμονής χορηγείται εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις του νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι που τον καθιστούν επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Γ. 1. Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής χορηγείται και στα προστατευόμενα μέλη των υπαγομένων στην παρούσα υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία είχαν άδεια διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης καθώς και στα ανήλικα τέκνα τους που γεννιούνται στην Ελλάδα.

2. Στα τέκνα των υπαγομένων στην παρούσα υπηκόων τρίτων χωρών που ενηλικιώνονται, χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής.

3. Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής που χορηγείται στους/στις συζύγους των υπαγομένων στην παρούσα υπηκόων τρίτων χωρών, παρέχει δικαιώματα αντίστοιχα της άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση. Δικαίωμα εργασίας παρέχεται μόνο εάν υφίσταται σχετική έγκριση απασχόλησης.

Δ. Στην ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής περιλαμβάνονται:

α. Ειδικός Κωδικός Αριθμός

β. Φωτογραφία του υπηκόου τρίτης χώρας

γ. Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του υπηκόου τρίτης χώρας, η υπηκοότητά του και ο αριθμός διαβατηρίου του αν υπάρχει

δ. Η κατηγορία της άδειας διαμονής που υποκαθίσταται από την ειδική βεβαίωση

ε. Η διάρκεια ισχύος της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής (ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος της)

στ. Η ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης και η υπογραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου.

Σημείωση: Η παρούσα ΚΥΑ 22037/01-10-2010 έχει ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 11-10-2010 (Φ.Ε.Κ. 1629 Β') οπότε και παύει να ισχύει η αριθ. 21535/7-11-2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δικαιοσύνης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας και Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ. 1677 Β').

 ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) Εγκύκλιος 38/2010 (παρέχει διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της υπ' αριθ. 22037/2010  Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του τύπου Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής)

2) Έκδοση απορριπτικής απόφασης σε κάτοχο βεβαίωσης τύπου Α΄ ενόσω παραμένει στη χώρα προέλευσής του (έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. Α.Π.:οικ.20891/16-09-2010)