ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΘΡΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ


ΚΥΑ 216611/2022 καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης, ανά ασφαλιστικό φορέα, για την ανανέωση των τίτλων διαμονής πολιτών τρίτων χωρών


----------


Παράταση ισχύος έως 30/06/2022 των τίτλων διαμονής που χορηγήθηκαν βάσει του άρθρου 139 του ν. 4876/2021 και των τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που εκδόθηκαν δυνάμει του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 και έληξαν από 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Μαρτίου 2022


----------


Άρση αναστολής εξέτασης και έκδοσης εκκρεμών αιτήσεων ανανέωσης και υποβολής αιτήσεων ανανέωσης τίτλων διαμονής πολιτών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας – Διατηρείται, μέχρι νεωτέρας, η αναστολή υποβολής και έγκρισης νέων αιτήσεων αδειών διαμονής


----------


Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 139 ν.4876/2021(Α΄251) σύμφωνα με την οποία οι εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης τίτλων διαμονής οι οποίες είχαν υποβληθεί δυνάμει των ρυθμίσεων του ν.4251/2014 και του π.δ. 106/2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020, γίνονται δεκτές με ημερομηνία λήξης ισχύος τους την 31η Μαρτίου 2022


----------


Αποδοχή από τον κ. Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου της με αριθμό 184/2021 Γνωμοδότησης του Α' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)


----------


Δικαστήριο ΕΕ: Υπήκοος τρίτης χώρας δεν χάνει το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος ακόμα και αν βρίσκεται στο έδαφος της ΕΕ λίγες μόνο ημέρες κατά τη διάρκεια δωδεκάμηνης περιόδου

Με τη δημοσιευθείσα στις 20-01-2022 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν χάνει το δικαίωμα υπαγωγής στο καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος εάν η παρουσία του στο έδαφος της Ένωσης περιορίζεται, κατά τη διάρκεια περιόδου δώδεκα συναπτών μηνών, σε λίγες μόνον ημέρες.

Σύμφωνα με το ΔΕΕ, αφού ο ενδιαφερόμενος αποκτήσει το εν λόγω καθεστώς, δεν είναι αναγκαίο να έχει τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των συμφερόντων του στο έδαφος της Ένωσης.

Διαβάστε το άρθρο στο Lawspot.gr


----------


Golden visa - Χορήγηση «μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή» - Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

ΝΣΚ 184/2021

Χορήγηση «μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή», με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν, σε πολίτη τρίτης χώρας, που αποκτά ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα με αγορά, το τίμημα της οποίας έχει καταβληθεί με έναν από τους τρόπους, που περιοριστικά αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β περ. 2 του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν, σε χρόνο προγενέστερο της σύναψης του σχετικού αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, κατά τον οποίο ο πωλητής του ακινήτου δεν είχε, ακόμη, καταστεί κύριος αυτού - Δέσμευση της Διοίκησης από την οριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β περ. 2 του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν, βεβαίωση συμβολαιογράφου - Υποχρέωση ή μη της Διοίκησης για την ανάκληση του με αρ. πρωτ. ...../9-3-2020 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής

Διαβάστε τη Γνωμοδότηση του ΝΣΚ στο taxheaven.gr


----------


Εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

Οι επόμενες εξετάσεις για το ΠΕΓΠ θα γίνουν την Κυριακή 8 Μαΐου 2022.

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής από τη Δευτέρα 10/1/2022 έως και την Παρασκευή 11/3/2022 23:59:59.

Για τον ορισμό εξεταστικού κέντρου στην πόλη που έχετε επιλέξει θα πρέπει να συμπληρωθεί αριθμός 50 υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών (άνω των 62 ετών, άτομα με αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες) μπορούν να επιλέξουν ως πόλη εξέτασης μόνο την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.


----------


Διευκρινιστικό Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής

Παράταση ισχύος αδειών διαμονής και ρύθμιση θεμάτων ζητημάτων εκκρεμών αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4251/2014 και του π.δ. 106/2007.


----------


Παράταση ισχύος έως τις 31 Μαρτίου 2022 των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που λήγουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021

Με την υπ' αριθμ. οικ.479988/2021/24-12-2021 (ΦΕΚ 6248/27-12-2021) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου,  η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), η οποία έχει παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, δυνάμει της υπ’ αρ. 7396/24.3.2021 (Β’ 1223) υπουργικής απόφασης, παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2022.


----------


Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας και Στοιχείων Ελληνικής Ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισμού για Πολίτες Τρίτων Χωρών Β΄ Εξαμήνου 2021

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της διεξάγει τις εξετάσεις για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

    Ημερομηνία Εξετάσεων: Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021.

    Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφίων: από Πέμπτη 25/11/2021 έως και Δευτέρα 6/12/2021.


----------


Εγκύκλιος 1/2021 Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η Εγκύκλιος 1/2021 παρέχει διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4825/2021 (αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις).


----------


Αποκλειστικά ηλεκτρονικά θα ανανεώνονται από την 16η Νοεμβρίου 2021 όλες οι άδειες διαμονής, τα δελτία διαμονής και τα δελτία μόνιμης διαμονής, που έχουν χορηγηθεί σε πολίτες τρίτων χωρών 

Όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η νέα υπηρεσία αφορά περίπου σε 700.000 δικαιούχους, εκ των όποιων οι 250.000 είναι κάτοχοι τίτλων διαμονής με ημερομηνία λήξης την 31/12/2021.

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από την 16η Νοεμβρίου 2021 μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου στη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/.

Στόχος της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η αναμονή στις υπηρεσίες μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των αρμοδίων Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, καθώς και να εξοικονομηθούν ανθρώπινοι πόροι για την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης των αδειών διαμονής.

Η διαδικασία είναι απλή και ασφαλής. Προϋποθέτει την ταυτοποίηση του χρήστη μέσω κινητού τηλεφώνου και email. Η επικοινωνία με τον αιτούντα θα διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η υποβολή της αίτησης από πληρεξούσιο δικηγόρο θα πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (portal.olomeleia.gr), η οποία διαλειτουργεί με το ΟΠΣ “Μετανάστευση”.

Με την ολοκλήρωση επεξεργασίας της αίτησης, οι υπηρεσίες μίας στάσης του Υπουργείου και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά πρόσκληση για την λήψη των βιομετρικών δεδομένων σε προκαθορισμένη ημερομηνία.

Για αναλυτικές πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην υπ' αριθμό 374365/2021 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (ΦΕΚ Β΄ 5242/12-11-2021). 


----------

----------


Νόμος 4825/2021

Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Ο Νόμος 4825/2021 τροποποιεί τα παρακάτω άρθρα του Νόμου 4251/2014: άρθρο 10 (Διαδικασία Επιδόσεων), άρθρο 11 (Διαδικασία καθορισμού όγκου εισδοχής για εργασία), άρθρο 16 (Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα), άρθρο 18 (Προσωρινή Διαμονή - Απασχόληση με εθνική θεώρηση εισόδου - Ψηφιακοί Νομάδες Digital Nomads), άρθρο 19 , άρθρο 20 (Λοιποί λόγοι χορήγησης άδειας διαμονής), άρθρο 25 (Διαδικαστικές εγγυήσεις), άρθρο 35 (Κινητικότητα σπουδαστών), άρθρο 64 (Κινητικότητα ερευνητών), άρθρο 67 (Διδασκαλία - Ίση μεταχείριση).

Επίσης, με το άρθρο 47 του ν. 4825/2021 γίνεται αναμόρφωση της διαδικασίας Μετάκλησης Εποχικών Εργατών με Τροποποίηση της περ. κδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4251/2014, αντικατάσταση των παρ. 3, 4 και 6 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 13 του ν. 4251/2014, αντικατάσταση του στοιχείου i της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.4251/2014, και προσθήκη εδαφίου στην παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4251/2014.

Σχετικό: Εγκύκλιος 1/2021 Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής (Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4825/2021)


----------


ΚΥΑ 171509/4-8-21 Δικαιολογητικά για σπουδαστές ή ερευνητές, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Η Κ.Υ.Α 171509/4-8-2021, καθορίζει τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από πολίτες τρίτων χωρών, σπουδαστές ή ερευνητές, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής στην Ελλάδα με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 41 ή της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4251/2014, αντίστοιχα, προκειμένου να αποδείξουν την πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν ή να συστήσουν επιχείρηση και ότι η εργασία που αναζητούν ή η επιχείρηση την οποία πρόκειται να συστήσουν αντιστοιχεί στη βαθμίδα των σπουδών που ολοκλήρωσαν. 


Εμφάνιση 16 Αναρτήσεων από 47. Προβολή περισσότερων »
--------------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή (Ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα, παρ. Β άρθρου 20 Ν. 4251/2014 - GOLDEN VISA)


Διαμονή για εργασία {εξαρτημένη, εποχική, παράτυπα διαμενόντων στην αγροτική οικονομία, αλιεργάτες (άρθρα 11-15 Ν. 4251/2014)}


Μπλε κάρτα της Ε.Ε. (απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, άρθρα 109-127 Ν. 4251/2014)


Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος (άρθρα 88-106, 107 και παρ. 2 άρθρου 132 Ν. 4251/2014)


Εμφάνιση 4 Κατηγοριών Αδειών Διαμονής από 16. Προβολή περισσότερων »-------------------------------------------------


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Ή ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 


ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18(4) ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ) 


ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ (Ν.4251/2014)


ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (Ν.4251/2014)

Εμφάνιση 8 Δικαιολογητικών Αδειών Διαμονής από 65. Προβολή περισσότερων »
-------------------------------------------------
ΝΟΜΟΙ


Νόμος 4825/2021

Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Ο Νόμος 4825/2021 τροποποιεί τα παρακάτω άρθρα του Νόμου 4251/2014: άρθρο 10 (Διαδικασία Επιδόσεων), άρθρο 11 (Διαδικασία καθορισμού όγκου εισδοχής για εργασία), άρθρο 16 (Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα), άρθρο 18 (Προσωρινή Διαμονή - Απασχόληση με εθνική θεώρηση εισόδου - Ψηφιακοί Νομάδες Digital Nomads), άρθρο 19 , άρθρο 20 (Λοιποί λόγοι χορήγησης άδειας διαμονής), άρθρο 25 (Διαδικαστικές εγγυήσεις), άρθρο 35 (Κινητικότητα σπουδαστών), άρθρο 64 (Κινητικότητα ερευνητών), άρθρο 67 (Διδασκαλία - Ίση μεταχείριση).

Επίσης, με το άρθρο 47 του ν. 4825/2021 γίνεται αναμόρφωση της διαδικασίας Μετάκλησης Εποχικών Εργατών με Τροποποίηση της περ. κδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4251/2014, αντικατάσταση των παρ. 3, 4 και 6 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 13 του ν. 4251/2014, αντικατάσταση του στοιχείου i της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.4251/2014, και προσθήκη εδαφίου στην παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4251/2014.Ο Νόμος 4686/2020 τροποποιεί τα παρακάτω άρθρα του Νόμου 4251/2014: άρθρο 7 (Κατηγορίες αδειών διαμονής), άρθρο 10 (Διαδικασία Επιδόσεων), άρθρο 16 (Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα), άρθρο 18 (Προσωρινή Διαμονή - Απασχόληση με εθνική θεώρηση εισόδου), άρθρο 19 (Εξαιρετικοί Λόγοι), άρθρο 19Α (Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους), άρθρο 20 (Λοιποί λόγοι χορήγησης άδειας διαμονής), άρθρο 25 (Διαδικαστικές εγγυήσεις), άρθρο 75 (Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας), άρθρο 76 (Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας) και άρθρο 84 (Προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώματος διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογένειας Έλληνα).  
ο Νόμος 4666/2020 τροποποιεί το Νόμο 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου2016 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair).  
Το άρθρο 42 του Ν.4605/2019 τροποποιεί το άρθρο 16 (Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα) του Ν.4251/2014. 
Το άρθρο 68 του Νόμου 4589/2019 τροποποιεί την παρ. Β του άρθρου 20 (Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή) του Νόμου 4251/2014.


Εμφάνιση 5 Νόμων από 11. Προβολή περισσότερων »
-------------------------------------------------
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ


Π.Δ. 60/2010 Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (τροποποίηση του Π.Δ. 363/1998)


Π.Δ. 363/ 1998 Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας


Π.Δ.106/2007

Το Π.Δ. 106/2007 αναφέρεται στην Ελεύθερη Κυκλοφορία και Διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους. (Σχετικά: 1) Εγκύκλιος 10/2008,  2) άρθρο 42 Νόμου 4071/2012 και 3) άρθρο 32 Νόμου 4540/2018)-------------------------------------------------


ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


ΚΥΑ 216611/2022 Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης, ανά ασφαλιστικό φορέα, για την ανανέωση των τίτλων διαμονής πολιτών τρίτων χωρών


ΚΥΑ 171509/4-8-21 Δικαιολογητικά για σπουδαστές ή ερευνητές, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Η Κ.Υ.Α 171509/4-8-2021, καθορίζει τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από πολίτες τρίτων χωρών, σπουδαστές ή ερευνητές, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής στην Ελλάδα με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 41 ή της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4251/2014, αντίστοιχα, προκειμένου να αποδείξουν την πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν ή να συστήσουν επιχείρηση και ότι η εργασία που αναζητούν ή η επιχείρηση την οποία πρόκειται να συστήσουν αντιστοιχεί στη βαθμίδα των σπουδών που ολοκλήρωσαν.


ΚΥΑ 5269/139/3-2-2021 Μετακλήσεις 2021-2022

H K.Y.A. 5269/139/03-02-2021 καθορίζει τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία των πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022. Με το ΦΕΚ 545 Τεύχος Β' 12/02/2021  προστέθηκαν 240 Αλιεργάτες για την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων.


Κ.Υ.Α. 4000/1/113-α'/14-10-2020 Διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους στην Ελλάδα

Η Κ.Υ.Α. 4610/14-10-2020 καθορίζει τις αρμόδιες αρχές έκδοσης εγγράφων διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους καθώς και ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Κ.Υ.Α. 32802/2020/08-10-2020 Βεβαίωση Συμβολαιογράφου - GOLDEN VISA

Με την Κ.Υ.Α. 32802/2020/08-10-2020 καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης του έκτου εδαφίου της περ. 2 της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 (Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή - GOLDEN VISA).


Εμφάνιση 5 Κ.Υ.Α. από 18. Προβολή περισσότερων »-------------------------------------------------ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους, σύμφωνα με τις παρ. 1-5 του άρθρου 19 του ν.4251/2014 (Α΄80), από 15.04.2021

1. Αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες υποβάλλονται κατ' εφαρμογή των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά, των διατάξεων του ν. 4251/2014, όπως ισχύει και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων. 

2. Για τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με την παρ. 1 της παρούσης, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η επαλήθευση και ταυτοποίηση του αιτούντος πραγματοποιείται με την καταχώρηση αριθμού κινητού τηλεφώνου για τη λήψη κωδικού μιας χρήσης που απαιτείται για την εισαγωγή του χρήστη στο σύστημα. Εάν η αίτηση υποβάλλεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 των άρθρων 8 και 27 του ν.4251/2014, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (portal.olomeleia.gr) και η σχετική εξουσιοδότηση, μεταφορτώνεται ηλεκτρονικά. 

3. Οι ανωτέρω αιτήσεις, κατά την ηλεκτρονική υποβολή τους, συνοδεύονται από το απαιτούμενο αποδεικτικό καταβολής ηλεκτρονικού παραβόλου, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπου αυτό απαιτείται, το οποίο ο αιτών, μεταφορτώνει ηλεκτρονικά και καταχωρεί τον εικοσαψήφιο σχετικό κωδικό πληρωμής. 

4. Ο πολίτης τρίτης χώρας ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, συμπληρώνει όλα τα πεδία που αφορούν στα ατομικά/δημογραφικά στοιχεία του αιτούντος, στα στοιχεία του ταξιδιωτικού του εγγράφου, καθώς και στα στοιχεία διαμονής. 

5. Οι ανωτέρω αιτήσεις κατά την ηλεκτρονική υποβολή τους συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται με την υπ’ αρ. 30825/2014 κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Β’ 1528), τα οποία μεταφορτώνονται ηλεκτρονικά. 

6. Η ηλεκτρονική αίτηση από τον πολίτη τρίτης χώρας ή τον πληρεξούσιό του υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ως προς το περιεχόμενο και την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των γενικών διατάξεων περί της υποβολής ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών ενώπιον της διοίκησης. Εφόσον επιβεβαιώνονται από τον αιτούντα τα καταχωρημένα στοιχεία, πραγματοποιείται η οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ως ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από την αρμόδια υπηρεσία λογίζεται η ημερομηνία οριστικής υποβολής αυτής μετά των συνημμένων δικαιολογητικών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης χορηγείται, ηλεκτρονικά, αποδεικτικό υποβολής αίτησης. 

7. Η αρμόδια υπηρεσία μιας στάσης, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του αιτήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, εκδίδει, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 απόδειξη παραλαβής αιτήματος. 

8. Η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, καθώς και η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, ο αιτών καλείται από την αρμόδια υπηρεσία να τα υποβάλει μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εντός δύο μηνών, σύμφωνα με την περ. γ της παρ.1 του άρθρου 24 του ν.4251/2014. 

9. Η αρμόδια υπηρεσία δύναται να ζητήσει την αποστολή των επιμέρους δικαιολογητικών και των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε φυσική μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4251/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων. Τα ως άνω δικαιολογητικά, υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή) ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς με αποδεικτικό επίδοσης. 

10. Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας απόφασης ορίζεται η 15η Απριλίου 2021.


Παράταση ισχύος οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν.4251/2014 (Α΄80) και του πδ 106/2007 (Α’135) έως 31/12/2021

1. Η ισχύς οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (A΄ 80) και του π.δ. 106/2007 (A΄ 135) και έληξαν ή θα λήξουν: (α) από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31 Ιουλίου 2020, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε αυτοδικαίως, δυνάμει των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 156 του ν.4764/2020 (Α’256) έως 31 Μαρτίου 2021, (β) από 1η Αυγούστου 2020 μέχρι 31 Μαρτίου 2021, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε αυτοδικαίως, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 156 του ν.4764/2020 (Α’256) για οκτώ (8) μήνες από την αρχική ημερομηνία λήξης τους, (γ) από 1η Απριλίου 2021 μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2021, παρατείνονται αυτοδικαίως έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

2. Η έναρξη ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής που θα εκδοθούν, σε ανανέωση των ανωτέρω τίτλων διαμονής, ανατρέχει στην επομένη ημέρα από την αρχική ημερομηνία λήξης του παραταθέντος τίτλου διαμονής.


Οκτάμηνη παράταση αδειών διαμονής και βεβαιώσεων που λήγουν από 20/07/20 έως 31/12/20 λόγω κορωνοϊού COVID-19

Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014, που λήγουν από την 20η Ιουλίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους και χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης, λόγω της πραγματικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη χώρα, εξαιτίας της πανδημίας της νόσου COVID-19.


Παράταση ισχύος αδειών διαμονής και βεβαιώσεων λόγω κορωνοϊού COVID-19

Παράταση ισχύος έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014.


Εμφάνιση 4 Υπουργικών Αποφάσεων από 5. Προβολή περισσότερων »-------------------------------------------------ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ


Εγκύκλιος 1/2021 Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η Εγκύκλιος 1/2021 παρέχει διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4825/2021 (αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις).


Εγκύκλιος 3/2018 Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η Εγκύκλιος 3/2018 παρέχει διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4540/2018 (είσοδος και διαμονή με σκοπό την ενδοεταιρική μετάθεση, σύμφωνο συμβίωσης, χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους).


Εγκύκλιος 2/2018 Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η Εγκύκλιος 2/2018 αναφέρεται στη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στερούμενων διαβατηρίου. 


Εγκύκλιος 13/2017 Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η Εγκύκλιος 13/2017 αναφέρεται στην άδεια διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους (ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, επαναφορά στη νομιμότητα, μακρόχρονη άδεια διαμονής κ.α.)


Εμφάνιση 4 Εγκυκλίων από 10. Προβολή περισσότερων »-------------------------------------------------


ΕΓΓΡΑΦΑ


Μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες - αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ή αριθμού ζώων ανά εργαζόμενο 

Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπολογισμό της αντιστοιχίας της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του αριθμού των ζώων, ανά εργαζόμενο. Παραδείγματα υπολογισμού των συνολικών ωρών ή ημερών με βάση τις οποίες μπορεί ένας εργοδότης να απασχολήσει στη διάρκεια ενός έτους μετακλητούς υπαλλήλους τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων χρησιμοποιείται και η Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (Μ.Α.Ε.).


Μετάκληση Πολιτών Τρίτων Χωρών για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες

Εργοδότης που επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.4251/2014, προκειμένου να απασχοληθεί προσωρινά για την παροχή αγροτικών εργασιών για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών και έως (90) ημερών με δυνατότητα παράτασης, μπορεί να υποβάλει αίτηση με βάση την ΚΥΑ 5269/139/3-2-2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία πρόκειται να λειτουργήσει στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.


Απάντηση σε ερώτημα για χορήγηση Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής, παρ. 5 άρθρου 25 ν.4251/2014

Στο το υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.336483/2874/21/9-3-2021 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, αναφέρεται ότι εφόσον επιβάλλεται σε πολίτη τρίτης χώρας περιοριστικός όρος για την τήρηση του οποίου απαιτείται η παραμονή του στη χώρα, όπως π.χ. σε περίπτωση επιβολής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ο πολίτης, προκειμένου να μπορεί να τηρήσει τον περιοριστικό αυτό όρο, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαμένει στη χώρα, και επομένως δικαιούται να αιτηθεί τη χορήγηση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, για όσο διάστημα ο περιοριστικός όρος είναι σε ισχύ.


Golden Visa - απόκτηση ακίνητης περιουσίας με πλειστηριασμό

Με την υπ΄ Αριθμ. 153/2020 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του Ν. 4251/2014 για χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, σε πολίτη τρίτης χώρας που απέκτησε κυριότητα επί ακίνητης περιουσίας, με τη διαδικασία του πλειστηριασμού.


Εμφάνιση 4 Εγγράφων από 16. Προβολή περισσότερων »-------------------------------------------------


ΔΙΑΦΟΡΑ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑΕίδη Παραβόλων με βάση την Αναβάθμιση στις 12/09/2018 του Πληροφοριακού Συστήματος Μετανάστευσης και Ιθαγένειας. (Σχετικά: 1) Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων 2) Κ.Y.A. 43965/27-12-2018 Αναπροσαρμογή ύψους εισπραττόμενου παραβόλου)

Ηλεκτρονική αίτηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους
Εμφάνιση 4 Αναρτήσεων από 7. Προβολή περισσότερων »-------------------------------------------------ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ


Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της προφορικής συνέντευξης για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας


Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)


Εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

Οι επόμενες εξετάσεις για το ΠΕΓΠ θα γίνουν την Κυριακή 8 Μαΐου 2022.

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής από τη Δευτέρα 10/1/2022 έως και την Παρασκευή 11/3/2022 23:59:59.

Για τον ορισμό εξεταστικού κέντρου στην πόλη που έχετε επιλέξει θα πρέπει να συμπληρωθεί αριθμός 50 υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών (άνω των 62 ετών, άτομα με αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες) μπορούν να επιλέξουν ως πόλη εξέτασης μόνο την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Από την Τετάρτη 23/02/2022 δίνεται η δυνατότητα επιλογής ως πόλης εξέτασης και η Μυτιλήνη.


Θέματα και απαντήσεις εξετάσεων Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07/11/2021
Εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)


Καθορισμός ειδικότερων στοιχείων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.)


Τράπεζα θεμάτων

Στην πλατφόρμα έχουν αναρτηθεί επικαιροποιημένες απαντήσεις για τα θέματα τα οποία έχουν αναρτηθεί στην Τράπεζα Θεμάτων.

Για να δείτε και να αποθηκεύσετε τις απαντήσεις, θα πρέπει να περιορίσετε σε μία θεματική κατηγορία τα θέματα.

Παράλληλα έχουν αναρτηθεί και τα θέματα / απαντήσεις για τους υποψηφίους με αναπηρία άνω το 67% 


Υποβολή Αίτησης----------


Ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας.


ΝΟΜΟΣ 3731/2008 

Ο Νόμος 3731/2008, στο άρθρο 41 ρυθμίζει θέματα Ελληνικής Ιθαγένειας.


ΝΟΜΟΣ 4332/2015 

Ο Νόμος 4332/2015 περιέχει τροποποιήσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 


ΝΟΜΟΣ 4604/2019 

Ο Νόμος 4604/2019 περιέχει ρυθμίσεις για την απονομή Ελληνικής Ιθαγένειας‎.


ΝΟΜΟΣ 4735/2020 

Ο Νόμος 4735/2020 τροποποιεί διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.


ΝΟΜΟΣ 4873/2021 

Ο Νόμος 4873/2021 και στα άρθρα 36-39, τροποποιεί διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29/2015 Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής

Με την Εγκύκλιο 29/2015 παρέχονται  οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των επιμέρους διατάξεων του Νόμου 4332/2015.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2019 Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας

Με την Εγκύκλιο 06/2019 παρέχονται  οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των επιμέρους διατάξεων του Νόμου 4604/2019.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 81/2022 Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας

Με την Εγκύκλιο 81/2022 τροποποιούνται διατάξεις για την πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών βάσει του ν.4873/2021 (Α ́ 248/16-12-2021).